Informace ke zpracování osobních údajů

V souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, zák. č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, v platném znění, a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, tímto poskytuje

Společnost Trade Zone s.r.o.,
IČ 283 52 611,
se sídlem Tyršova 1936/14, Královo Pole, 612 00 Brno (dále jen „správce údajů“),

jejímž předmětem podnikání je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 a 3 živnostenského zákona, svým klientům (dále jen „subjektům údajů“), informace týkající se zpracování jejich osobních údajů.

I. ZÁKLADNÍ INFORMACE
Správce údajů v rámci své činnosti organizuje společenské akce, kterých se účastní subjekty údajů. V návaznosti na to správce údajů zpracovává osobní údaje subjektů údajů. Kontaktní osobou na straně správce údajů je pan Petr Krejčí, e-mail: [email protected], v rámci své činnosti

Správce údajů zpracovává osobní údaje klientů na základě zákonných titulů, které zakládají zákonnost zpracování osobních údajů:

a) zpracování, které je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů;
b) zpracování, které je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce údajů vztahuje;
c) zpracování, které je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce údajů, např. ochrana majetku správce údajů;
d) zpracování, ke kterému udělil subjekt údajů souhlas pro jeden či více konkrétních účelů;

Osobní údaje, které jsou výše uvedenými způsoby správcem údajů zpracovávány, závisí na právním vztahu, který mezi správcem a subjektem údajů vznikne. Správce údajů vždy subjekt údajů informuje o rozsahu jednotlivého zpracování osobních údajů.

II. SOUHLAS S UŽITÍM FOTOGRAFIÍ
Subjekt údajů, který dal souhlas s užitím fotografií pořízených na akcích pořádaných správcem údajů, který zní:
„Tvůj souhlas ovšem potřebujeme pro účely naší propagace, tj. k uveřejňování fotografií pořízených na námi pořádaných akcích, a to na našich webových stránkách a dále také na našich profilech na Facebooku, na Instagramu a případně k další propagaci našich akcí a produktů.

S tímto druhem zpracování osobních údajů souhlasím: ANO/NE (nehodící se škrtněte).“
dává souhlas se zpracováním všech zde uvedených osobních údajů, pokud neuvede jinak, za účelem zde uvedeným.
Webovými stránkami, blogy a jinými kanály, na kterých správce údajů hodlá zveřejňovat vymezené osobní údaje, jsou webové stránky a blogy, které provozuje společnost Trade Zone s.r.o. Jejich aktuální seznam je vždy možné získat dotazem na email [email protected]. Stejně tak lze dotazem na email [email protected] získat aktuální seznam sociálních sítí, na kterých má správce aktivní účet.

III. DALŠÍ INFORMACE
Osobní údaje nebudou předávány žádné třetí osobě kromě zpracovatelů osobních údajů. Zpracovatelé osobních údajů jsou třetí osoby spolupracující se správcem údajů na základě písemné smlouvy, kteří nakládají s osobními údaji subjektu údajů pouze na základě této smlouvy. Jedná se o společnost poskytující správci údajů služby v oblasti informačních technologií, … bezpečnostních služeb, služeb v rámci zpracování účetnictví a daňového poradenství.

Předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace správce údajů nerealizuje. Výjimkou je uveřejňování osobních údajů na sociálních sítích, ke kterému dal subjekt údajů souhlas. Osobní údaje budou uloženy po dobu trvání jejich prezentace správcem údajů a následně po dobu 10 let k dalšímu využití stejným způsobem, maximálně však do doby odvolání souhlasu k jejich užití. Subjekt údajů je oprávněn tento souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat, a to zasláním oznámení na e-mailovou adresu [email protected]. V případě odvolání souhlasu však bude správce údajů nadále zpracovávat osobní údaje, které zpracovává na základě jiných zákonných titulů, než je tento souhlas.
Neposkytne-li, nebo odvolá-li subjekt údajů svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, může to mít vliv na poskytovanou úroveň služeb ze strany správce údajů.
Práva subjektu údajů:
a) na přístup k osobním údajům;
b) na opravu osobních údajů;
c) na výmaz osobních údajů;
d) na omezení zpracování;
e) vznést námitku proti zpracování;
f) na přenositelnost údajů;
g) podat stížnost u dozorového úřadu;
h) na informace ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování a
i) být informován v případě porušení zabezpečení osobních údajů.
Práva uvedená pod písm. c., d., e., f., g., h., i. může subjekt údajů uplatnit od 25. 5. 2018.

Dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu
osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: [email protected], tel.: 234 665 125.

Tyto informace vydala v Brně dne __________ společnost Trade Zone s.r.o.., jako správce údajů.

Deklarace cookies:

.


:

()

[x]